องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนางปรวง โสภา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 18 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายปิยะพงษ์ เหล่าดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 18 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 17 เม.ย. 2567 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสนั่น เติมทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 17 เม.ย. 2567 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายจรอน สุภิษะ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 17 เม.ย. 2567 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายหนองคูขาด-บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 17 เม.ย. 2567 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายนานายสัว สำเริง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 17 เม.ย. 2567 ]1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสมใจ พันธ์ภา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 9 เม.ย. 2567 ]2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายนานางละออง ยิ่งสุด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 9 เม.ย. 2567 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางแจว รื่นรมย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 5 เม.ย. 2567 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสายเพชร บริบูรณ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 3 เม.ย. 2567 ]1
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายดา ทองสีมา- บ้านนางรัน กระแสเทพ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 2 เม.ย. 2567 ]1
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางปราณี กิจสกุล-แยกไป หมู่ที่ 3 บ้านอามุย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 2 เม.ย. 2567 ]1
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสิริพร ภูจ่าพล – บ้านนางปราณี กิจสกุล ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 2 เม.ย. 2567 ]2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรวีนิภา จันทำ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 1 เม.ย. 2567 ]2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเร็น ยิ่งชื่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 1 เม.ย. 2567 ]1
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายตุ หงส์แก้ว - บ้านนางอำพร อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 1 เม.ย. 2567 ]2
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานประกวดราคาอิเล็กนิกส์ (e-bidding) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข - หมู่ที่ 6 บ้านซีจรูก ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 29 มี.ค. 2567 ]1
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางมัด อนงชัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 29 มี.ค. 2567 ]1
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสุรีย์ ราชรักษ์ - บ้านนายแดง สุขเต็ม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 28 มี.ค. 2567 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6