องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มารับบริการใน อบต.ดม ประเมิน EIT [ 26 ม.ค. 2566 ]2
2 ประกาศ อบต.ดม เรื่อง การจัดจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา [ 17 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอาการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 13 ม.ค. 2566 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 [ 9 ม.ค. 2566 ]11
5 ประกาศ อบต.ดม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2570) [ 9 ม.ค. 2566 ]3
6 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]7
7 ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]9
8 ประกาศ เรื่องชำระใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 พ.ย. 2565 ]8
9 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]22
10 แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ [ 4 พ.ย. 2565 ]67
11 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]26
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2565 ]34
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]78
14 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]69
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 29 มี.ค. 2565 ]95
16 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 มี.ค. 2565 ]72
17 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่12/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]51
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่11/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]57
19 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่10/2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]52
20 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT หมู่ที่ 1 บ้านดม ได้กรอกแบบประเมิน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31พฤษภาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2