องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน [ 13 ม.ค. 2566 ]17
2 คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2566 ]16
3 คำสั่ง อบต.ดม เรื่องแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 13 ม.ค. 2566 ]15
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2566 ]16
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 ม.ค. 2566 ]15
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ [ 13 ม.ค. 2566 ]17
7 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 13 ม.ค. 2566 ]15
8 คำสั่ง อบต.ดม เรื่อง การมอบอำนาจนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน [ 12 ม.ค. 2566 ]22
9 คำสั่ง อบต.ดม เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 12 ม.ค. 2566 ]18
10 พรบ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน [ 9 ม.ค. 2566 ]15
11 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2566 ]17
12 ระเบียบกรมกิจการเด้กและเยาวชน ว่าด้วยหลักการการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]16
13 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]15
14 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]16
15 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]17
16 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]16
17 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม [ 9 ม.ค. 2566 ]13
18 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 [ 9 ม.ค. 2566 ]16
19 พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 9 ม.ค. 2566 ]15
20 พรบ.วิธีการงบประมาณ [ 9 ม.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2