องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]37
2 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน [ 13 ม.ค. 2566 ]52
3 คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2566 ]56
4 คำสั่ง อบต.ดม เรื่องแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 13 ม.ค. 2566 ]50
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2566 ]56
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 ม.ค. 2566 ]52
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ [ 13 ม.ค. 2566 ]59
8 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 13 ม.ค. 2566 ]54
9 คำสั่ง อบต.ดม เรื่อง การมอบอำนาจนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน [ 12 ม.ค. 2566 ]61
10 คำสั่ง อบต.ดม เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 12 ม.ค. 2566 ]62
11 พรบ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน [ 9 ม.ค. 2566 ]59
12 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2566 ]55
13 ระเบียบกรมกิจการเด้กและเยาวชน ว่าด้วยหลักการการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]55
14 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]55
15 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]58
16 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2566 ]54
17 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]55
18 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม [ 9 ม.ค. 2566 ]51
19 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 [ 9 ม.ค. 2566 ]53
20 พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 9 ม.ค. 2566 ]52
 
หน้า 1|2