องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2566 ]17
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 ก.พ. 2566 ]62
3 ประกาศ ก.อบต. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]59
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 ก.พ. 2566 ]58
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 9 ก.พ. 2566 ]63
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ก.พ. 2566 ]55
7 (การพัฒนาบุคลากร) ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่69) พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2566 ]65
8 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2566 ]57
9 (การพัฒนาบุคลากร) ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่70) พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2566 ]55