องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

          1. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                    1.1  ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี

                    1.2  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน 

          2.  นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

                   2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                   2.2  การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ  ผู้สูงอายุ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง

                   2.3  มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไข ปัญหาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

          3.  นโยบายด้านพัฒนาการท่องเที่ยว

                   3.1  พัฒนาและฟื้นฟูโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

          4.  นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                   4.1  มีแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร  การอุปโภคบริโภค

                   4.2  ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

          5.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

                   5.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร  การสัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย

                   5.2 ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  และรวดเร็ว                                   

                   5.3 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า  ย้ายเสาไฟฟ้า  เพิ่มแรงดันไฟฟ้า  เพิ่มไฟส่องทางสาธารณะ

          6.  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข

                   6.1  ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด

          7.  นโยบายด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา

                   7.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

          8. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

          9. ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

                  9.1 การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี