องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม

พัฒนาคน  พัฒนางาน  เสริมสร้างเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์

 

         พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดม   (Mission)

 

                   1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                   2. พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

                   3. พัฒนาการท่องเที่ยว             

                   4. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                   5. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                   6. การพัฒนาสาธารณสุข

                   7. พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

                   8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   9. พัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการบริการประชาชน