องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

         1. การคมนาคมขนส่ง  มีถนนลาดยางสายหลักผ่านจากอำเภอสังขะไปอำเภอบัวเชด  อยู่ในสภาพที่สะดวกสบาย  แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านยังไม่สะดวกเนื่องจากถนนถูกน้ำเซาะขาดและส่วนมากเป็นถนนดิน

         2. การไฟฟ้า 

             ประชากรทั้งหมดมีไฟฟ้าใช้      จำนวน   2,281  ครัวเรือน  ไม่เพียงพอ     จำนวน    -    ครัวเรือน

         3. การประปา

1. ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11

2. ใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 9, 12

         4. การโทรคมนาคม

1. โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  9  แห่ง

2. อินเตอร์เน็ตสาธารณะ  จำนวน  1  แห่ง