องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

                      สถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน 3  แห่ง     ดังนี้

1. โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน  3  แห่ง

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา              จำนวน  1  แห่ง

3. ศูนย์เด็กเล็กตำบลดม             จำนวน  4  แห่ง

 

          1.1 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลดม โดยมี นายบุญสมชัย  ฟองนวล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

          บุคลากรครู/อาจารย์      ชาย   12   คน  หญิง   12   คน        รวม   24   คน

          นักการภารโรง   2   คน

         

          ข้อมูล ณ วันที่     พฤษภาคม 2564

          1.2 โรงเรียนบ้านศรีมงคล  หมู่ที่ 6  ตำบลดม โดยมี นางสาวกรรณิการ์  ศิลางาม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

          บุคลากรครู/อาจารย์      ชาย    1    คน  หญิง    3    คน       รวม   4   คน

          นักการภารโรง   1 คน    ธุรการ  1 คน   

    

          ข้อมูล ณ วันที่     พฤษภาคม 2564

 

          1.3 โรงเรียนบ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม โดยมี นางวิไล มูลศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

          บุคลากรครู/อาจารย์      ชาย    2   คน   หญิง   10   คน ครูอัตราจ้าง ชาย 3 คน หญิง 2 คน

รวม   7    คน  ธุรการ   1 คน    นักการภารโรง      1 คน                                                

144                                             142                                                             

          ข้อมูล ณ วันที่      พฤษภาคม 2564

         1.4 โรงเรียนดมวิทยาคาร  หมู่ที่ 1  ตำบลดม โดยมี นายเรวัตร  แม่นผล  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

          บุคลากรของโรงเรียน     ชาย   5   คน    หญิง  6  คน        รวม   12   คน

          ธุรการ     1 คน

     ข้อมูล ณ วันที่     พฤษภาคม 2564

           1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดม 

       ข้อมูล ณ วันที่    พฤษภาคม 2564

          

           1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด ประชาชน   จำนวน  12  แห่ง

2 สาธารณสุข

2.1 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม จำนวน   1   แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม   ตั้งอยู่บ้านเทพอุดม หมู่ที่  11  ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

มีเจ้าหน้าที่  7   คน ดังนี้

1. นางวราลักษ์  เนริกุล                      รรท.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม        

2. นางสาวอัมพิกา  มากมี                     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3. นางสาวสัญลักษณ์  ชื่นบาน               เจ้าพนักงานสาธารณสุข

4. นางสาวปิยวรรณ  สุภาวหา               แพทย์แผนไทย

5. นางลำจวน  ผลแม่น                      พนักงานบริการ

6. นางวันทนา  ราชรักษ์                      ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

7. นางปัทมวรรณ  โต๊ะงาม                   พนักงานธุรการ

2.2 มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) ประจำตำบลดม ปฏิบัติหน้าที่    จำนวน 6 คน

2.3 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.ต.ดม) ปฏิบัติหน้าที่        จำนวน 140 คน ดังนี้

3. อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดมมีหน่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้

1. สถานีตำรวจ            จำนวน  1  แห่ง

                             2. ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   1   แห่ง      จำนวน  160  คน

                             3. ศูนย์อาสาสมัครตำรวจบ้าน (ตร.บ.)   1  แห่ง               จำนวน    27  คน

                             4. อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว     จำนวน  15  คน

          4. การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์  และในส่วนคนพิการรับลงทะเบียนตลอดทั้งปี

4. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

5. ช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง     

6. และงานที่เกี่ยวข้องกับการงานสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

โดยงานสวัสดิการและพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดม มีข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

- ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             จำนวน 1,275   ราย

- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ                จำนวน  401     ราย

            - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            จำนวน  9        ราย