องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ยางพารา มันสำปะหลัง    ดังนี้

1. อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ  80      ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

2. อาชีพเลี้ยงสัตว์         ร้อยละ  8        ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

3. อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ  5        ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

4. อาชีพค้าขาย            ร้อยละ  5        ของจำนวนประชากรทั้งหมด

5. อาชีพอื่นๆ              ร้อยละ  2        ของจำนวนประชากรทั้งหมด    

         

2. การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ไก่ และอื่นๆ       

3. การบริการ

โรงแรม                     -         แห่ง

ร้านอาหาร                 -         แห่ง

โรงภาพยนตร์              -         แห่ง

สถานีขนส่ง                -         แห่ง (ท่ารถ  1  แห่ง)

ร้านอินเตอร์เน็ต/เกมส์คอมพิวเตอร์ จำนวน   7 แห่ง

          4. การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลดมมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ ปราสาทภูมิโปนเป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

คำว่า ภูมิโปน มีความหมายโดยรวมว่า หมู่บ้านแห่งการหลบซ่อน (ภูมิ แปลว่า หมู่บ้าน โปน แปลว่า หลบซ่อน อีกความหมายหนึ่งแปลว่า มะกอก)


โบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และศิลาแลง 1 หลัง

มีอายุการก่อสร้าง อย่างน้อย 2 สมัย ปราสาทก่ออิฐหลังใหญ่ และหลังทางทิศเหนือสุด นับเป็นปราสาท แบบศิลปะเขมรที่มีอายุเก่าที่สุดในประเทศไทย คือราวพุทธศตวรรษที่ 13


ส่วนปราสาทอิฐหลังเล็ก ที่ตั้งตรงกลาง และปราสาทที่มีฐานศิลาแลง ด้านทิศใต้นั้น สร้างขึ้นในสมัย หลังปราสาทภูมิโปน คงจะสร้างขึ้น เป็นศาสนสถาน ในศาสนาฮินดู ไศวนิกาย เช่นเดียวกับศาสนสถานอื่นๆ

ในรุ่นเดียวกัน แม้จะไม่พบ รูปเคารพ ซึ่งควรจะเป็นศิวลึงค์ อยู่ภายในองค์ปรางค์แต่ที่ปรางค์องค์ใหญ่ยังมี ท่อโสมสูตร คือ ท่อน้ำมนต์ ที่ต่อออกมา จากแท่นฐานรูปเคารพ ในห้องกลาง ติดอยู่ที่ผนังในระดับพื้นห้อง

การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์ - สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร จากแยกอำเภอสังขะ เข้าทางหลวง หมายเลข 2124 (สังขะ - บัวเชด) ตรงต่อไป จนถึง ชุมชนบ้านภูมิโปน ระยะทางอีก 10 กิโลเมตร จะเห็นปราสาท ตั้งอยู่ริมถนน ด้านซ้ายมือ

          5. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

- ปั๊มน้ำมัน , ปั๊มหัวจ่ายและก๊าซ               จำนวน           9        แห่ง

- โรงสี                                             จำนวน           48      แห่ง

- ร้านค้าของชำ                                 จำนวน           50      แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                      จำนวน           14      แห่ง

- อู่ซ่อมรถยนต์                                  จำนวน           2        แห่ง

- ร้านตัดผม / เสริมสวย                        จำนวน           7        แห่ง

- การกลึงโลหะ  ป้าย     ผลิตงานอลูมิเนียม   จำนวน          2        แห่ง

- โรงน้ำแข็ง                                     จำนวน           1        แห่ง

- การฟาร์มเลี้ยงสุกร                            จำนวน           2        แห่ง

- จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                         จำนวน           3        แห่ง

- ร้านซักรีด                                      จำนวน           1        แห่ง

- เสารับสัญญาณโทรศัพท์                     จำนวน           5        แห่ง

 - การผลิตไส้กรอก                              จำนวน           1        แห่ง

 - ผลิต/จำหน่ายเส้นขนมจีน                  จำนวน           1        แห่ง

- ร้านขายน้ำ                                    จำนวน           2        แห่ง

 - สหกรณ์/ร้านค้าชุมชน                      จำนวน           7        แห่ง

- ร้านทำโลงศพ                                จำนวน           1        แห่ง

 - ร้านรับซื้อยางพารา                         จำนวน           2        แห่ง

- ร้านรับซื้อข้าวเปลือก                         จำนวน           1        แห่ง

- ร้านรับซื้อมันสำปะหลัง                       จำนวน           1        แห่ง

- ร้านทำเฟอร์นิเจอร์                            จำนวน           1        แห่ง

 - ร้านรับซื้อของเก่า                              จำนวน           5        แห่ง

- ร้านขายรถมือ 2                               จำนวน           1        แห่ง

- ร้านรับพิมพ์การ์ด                              จำนวน           2        แห่ง

- ร้านเครื่องซักผ้า                               จำนวน           3        แห่ง

 - ร้านอาหารตามสั่ง                            จำนวน           9        แห่ง

- ร้านขายอาหารสัตว์                           จำนวน           1        แห่ง

 

กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

                              1.  กลุ่มเลี้ยงสุกร                    2. กลุ่มเลี้ยงปลา

                              3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด            4. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

                               5. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง                6. กลุ่มเลี้ยงโค