องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางพัตรพิมล มณฑล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสุพิชญา น้องดี
-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน-ว่าง- นางกุลิสรา ยิ่งหาญ
นางสาววาณิชญา คำเสมอ
นางวิลาวัลย์ ปัดภัย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย
ตำแหน่ง ครู (คศ.2)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน
นางสาวสาวิตรี ระบือนาม
นางสาวพัชรีย์ มณฑล
นางสาวดวงแข ยอดรัก นางสาวแววดาว มงคล
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวายนางสาวพิศนิษา สุขอุ้ม -ว่าง- นางสาวพรนภา มีรี นางสาวนิตยา ยิ่งสุด
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานธุรการ)นางสาวชุติกานต์ จันทร์ศิริ
นางสาวเจนจิรา ผลผกา -ว่าง-
นางสาวณิชานันท์ นันทา
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)