องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวมยุรี สุวรรณราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม


นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด นางอุทัยวรรณ แรงหาญ
นายเสถียร ยุพการณ์
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม