องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

   

1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม

ประกอบด้วย

หมู่ที่  1  บ้านดม                  

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี               

หมู่ที่  3  บ้านสนบ                

หมู่ที่  4  บ้านสตึง                 

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน              

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก               

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย            

                           หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน             

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์              

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข            

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม                    

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา         

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดม

          (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง    วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2554)

                   ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

-  โทรศัพท์ 044 060346

โทรสาร  044 060346

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                   ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลดมมีลักษณะเป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 58 %  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 40 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 2 %  มี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง 

บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า พายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 39 องศาเซลเซียส  ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  800  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนานราว 1 -2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ 14 องศา  

1.4 ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  85 % ดินลูกรังประมาณ 5 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  5  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                   ลำห้วย           2        แห่ง     สระน้ำ           2        แห่ง

                   หนองน้ำ          18      แห่ง     บ่อน้ำตื้น         48      แห่ง

                   ลำคลอง           1        แห่ง     บ่อบาดาล        -         แห่ง

                   บึง                -         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        -         แห่ง

                   แม่น้ำ             -         แห่ง     ฝาย               13      แห่ง

                   ถังน้ำ คสล.       38      แห่ง     เหมือง            -         แห่ง

อื่นๆ (ระบุ)       -         แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตองค์การบริหารตำบลดมเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  เช่น สวนยาง เป็นต้น

. ประชากร

          1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี)

จำนวนครัวเรือน  2,371 ครัวเรือน  

จำนวนประชากร  8,218 คน   แยกเป็น    ชาย  4,89คน   หญิง  4,120 คน  

โดยแยก จำนวนประชากร  ดังนี้

ข้อมูลจำนวนประชากรตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   แยกตามหมู่บ้าน

 (ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

Link -> https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)