องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
กองคลัง


นางอุทัยวรรณ แรงหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว -ว่าง-
นางนภัสสร จันทบาล -ว่าง-
นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

นางสาวจิราพร พิกุลทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)