องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
สำนักปลัด


ว่าง
นางสาวอมรา แย้มงาม ว่าง
นายวรวุฒิ จันทาเลิศกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
ว่าง นายอัฉริยะ คาดหมาย
นางสาวรจนา มาลัย
นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางปวินตรา มหามาตร นายชยางกูร กงแก้ว นายสุพรรณ ทาคำสี
ลูกจ้างประจำ (นักพัฒนาชุมชน) คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
คนงานทั่วไป
(พนักงานขับรถ)