องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ตำบลดม สมัยก่อนที่ยังไม่ตั้งเป็นตำบลขึ้นอยู่กับตำบลบ้านด่าน ไม่ทราบการตั้งตำบลดมขึ้นเมื่อใด

แต่ตำบลดมมีหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน จึงแยกตำบลดมเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดม, ตำบลเทพรักษา ปัจจุบันตำบลดม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  โดยตำบลดมได้เปลี่ยนแปลงฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนที่ 9ง  ลงวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2539 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารสวนตำบลดม เมื่อวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2539 ดม โดยมีนายรอด  จำนงรักษ์
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร พื้นที่ของตำบลดมมีเนื้อที่ 
47,860  ไร่  หรือ  76.5  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอำเภอสังขะ 9  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 60  กิโลเมตร เริ่มจากสาย 4013 กรมทางหลวงชนบท สายบ้านดม - บ้านคะนา ไปสาย 2124 กรมทางหลวง อำเภอสังขะ - บ้านจารย์ อำเภอบัวเชด ไปสาย 2077 กรมทางหลวง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อาณาเขต        ทิศเหนือ          จดตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

         ทิศใต้             จดตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

         ทิศตะวันออก     จดตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

         ทิศตะวันตก      จดตำบลตาตุม  ตำบลบ้านจารย์  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์


      เขตการปกครอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านดม                   ผู้ปกครอง        นายพิวัน  มีดี              กำนัน

หมู่ที่  2  บ้านภูมิคดี                ผู้ปกครอง        นายสนอง  สุขอุ้ม         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านสนบ                 ผู้ปกครอง        นายสิงห์ฮะ  ที่ดี           ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  4  บ้านสตึง                  ผู้ปกครอง        นายตุ๊  หงษ์แก้ว           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านภูมิโปน               ผู้ปกครอง        นายพงษ์รัตน์  ปัดภัย      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6  บ้านซีจรูก                ผู้ปกครอง        นายยาน  ปุ่มแก้ว         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7  บ้านภูมิสวาย             ผู้ปกครอง        นายเสาร์วัน  สายบุตร    ผู้ใหญ่บ้าน

                           หมู่ที่  8  บ้านภูมิขนุน              ผู้ปกครอง        นายวินัย  มะโนบาล      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9  บ้านภูมิโพธิ์               ผู้ปกครอง        นายนิวัฒน์  สร้อยจิตร    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข             ผู้ปกครอง        นางอุบล  ผลมาก          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  11  บ้านเทพอุดม             ผู้ปกครอง        นายสนอง  คำศรี         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  12  บ้านภูมิพัฒนา          ผู้ปกครอง        นายพิทักษ์  รื่นรมย์       ผู้ใหญ่บ้าน


                    ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ดังนี้

จำนวนครัวเรือน  2,371 ครัวเรือน  

จำนวนประชากร  8,218 คน   แยกเป็น    ชาย  4,89คน   หญิง  4,120 คน