วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 - บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คโปรแกรมและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 61 0004 จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 7971 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีอากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม เลขครุภัณฑ์ 462 55 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศ฿กษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศ฿กษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง