วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายคันคลองห้วยสนบริเวณศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายนานายไพบูลย์ สุขอุ้ม เชื่อม บ้านโพนชาย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านสมบัติ สูญสุข ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดมบ้านสตึง - บ้านสันติสุข หมู่ที่10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๒๐๐ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง