วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต สายบ้านดม - บ้านอาทัน หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเซ่นไหว้ ตามโครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ บธ ๗๙๕๑ สุรินทร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ - บ้านออด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง