วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายสามแยกปั้มน้ำมัน - บ้านนางราตรี แอกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อาคาร ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลดมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคุ้มอาทัน - คลองห้วยเสน บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) บล ๒๖๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนยางพารานายประดิษฐ ดวงดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนางย่อง แก้วสว่าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนางย่อง แก้วสว่าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง