ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  (อ่าน 4 ครั้ง)

pramotepra222

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 13338
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
- บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
- วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบภาค ข
- หลักวิชาการเงิน ภาษีอากร การรับเงิน การจ่ายเงิน
- หลักการบัญชี การจัดทำงบการเงิน งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หลักการบัญชีคู่ตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
- หลักวิชาการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
- หลักวิชาการพัสดุและทรัพย์สิน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติ เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
  
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร